77: Ekaterina Lubiania – Fredrikstad

77: Ekaterina Lubiania