Innkalling til digitalt årsmøte – Fredrikstad

Innkalling til digitalt årsmøte

Digitalt årsmøte mandag 22. mars 2021 kl: 18.00

Til medlemmene i Fredrikstad Ballklubb
Styret innkaller herved til digitalt årsmøte i Fredrikstad Ballklubb. Det digitale årsmøtet avholdes mandag 22. mars 2021 kl. 18:00.

Møtet avholdes digitalt pga smittesituasjonen i samfunnet og kommer gjennomføres ved bruk av Teams.

Alle som ønsker å delta bes om å melde seg på via mail til sekretar@fredrikstadbk.no innen 19.mars kl.16.00. 

  • Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta på forhånd, slik at vi ved behov kan oversende relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet på forhånd, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet.  

På dato og tid for oppstart av årsmøtet kan følgende lenke benyttes for å få tilgang til møtet:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTM0Yjc4YzctOGNlNS00YWY0LWI1ZDktZjMzMTgxNDU2MWNi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c988114a-4045-4278-80da-086caa28c558%22%2c%22Oid%22%3a%22a0489a37-9478-4aa0-946f-ff71d3ade6a1%22%7d

  • DAGSORDEN
  • Åpning og godkjenning av dagsorden
  • Konstituering
  • Årsberetning 2020
  • Regnskap 2020
  • Innkomne forslag
  • Fastsette medlemskontingent
  • Budsjett 2021
  • Valg

For nærmere informasjon om digitale årsmøter, se NIFs side om digitale årsmøter her.

Med vennlig hilsen,
Styret